Nyt udefra
 - 10.03.15

Kommuner efterspørger hjælp til at skabe bedre adgang til landskabet

Større marker og nedlagte stier har gjort det sværere at få naturoplevelser på landet. KL peger på to områder, der kan skabe bedre adgang til naturen, og ministeren er lydhør.

BallumIntensiv landbrugsdrift har nedlagt de gamle markskel og trampestier, så der mange steder ikke længere er adgang til naturen. Foto: Anne Prytz Schaldemose

Byboere bliver skuffede, når de flytter på landet
Tusindvis af byboere flytter på landet, fordi de vil tættere på naturen. Men mange bliver skuffet, fordi de i praksis har svært ved at komme hen til naturen. Og så flytter en del af dem tilbage igen.

Det skriver Politiken på baggrund af to forskningsrapporter fra henholdsvis Syddansk Universitet og Københavns Universitet.

En årsag er, at landdistrikts- og landbrugspolitikken er koblet fra hinanden, og det betyder, at ønsket om at bremse flugten fra land til by kolliderer med ønsket om at tilgodese de store industrialiserede landbrugsproduktioner.

Det påpeger Pia Heike Johansen, der er lektor på Center for Landdistriktsforskning og én af hovedforfatterne til en rapport om 68 landsbyers befolkningstilvækst- og nedgang.

"Problemet er, at den intensive landbrugsdrift med de større marker og de større maskiner har nedlagt de gamle markskel og trampestier, så der mange steder faktisk ikke længere er adgang til naturen", siger hun til avisen.

En markant udfordring
Vicekontorchef Troels Garde Rasmussen fra KL's Kontor for Teknik og Miljø er enig i, at det er en markant udfordring. Han peger på, at en del kommuner er i gang med at gøre noget ved problemet, blandt andet eksproprierer man jord langs vandløb, så det er muligt at færdes der.

"Men det er dyrt at ekspropriere, så vi arbejder også i partnerskab med Landbrug & Fødevarer og Friluftsrådet på, at landmænd frivilligt - og derfor også midlertidigt - stiller en lille del af deres jord til rådighed for gående," siger Troels Garde Rasmussen til kl.dk

En mere fleksibel lovgivning
For at fremme udviklingen ønsker KL hjælp fra regeringen på især to områder:

KL vil foreslå, at man godt må kunne bygge huse på mere attraktive steder, eksempelvis længere væk fra veje. Det kræver nogle steder en mere fleksibel lovgivning, for eksempel en lempelse af reglerne for den såkaldte kystnærhedszone fra 300 til 3.000 meter fra kysten.

For det andet ønsker KL at få større mulighed for at skabe bedre adgang til naturen i de mange vand- og naturgenopretningsprojekter, der er i gang i disse år.

"Her kunne man nogle steder lægge ind som en ekstra, frivillig præmis, at der kunne tinglyses adgang til et stykke natur - mod at lodsejeren fik et lidt højere støttebeløb, end han ellers ville få," siger Troels Garde Rasmussen til Politiken.

Minister: Kommunerne skal gå kontant til værks
Minister for by-, bolig- og landdistrikter Carsten Hansen (S) er lydhør. 

Han skriver i en mail til Politiken, at "det jo faktisk er lidt af et problem, at folk flytter på landet for at kunne bruge naturen, og så viser det sig, at de faktisk ikke rigtig kan komme ud i den« og »Jeg vil bestemt anbefale kommunerne at gå ret kontant til værks. Og hvis der er noget, vi fra regeringens side kan gøre på lovgivningssiden, så må kommunerne eller KL endelig tage kontakt til mig."

Kilde: KL.dk

 


Oversigtskort